•  
  •  
  •  

Odpadové hospodárstvo

Samospráva

Adresa úradu:

Obec Kráľovce-Krnišov
Obecný úrad Kráľovce-Krnišov č. 38
962 65 Hontianske Nemce

Telefón: +421 45 55 81 619 v pondelok, v stredu a štvrtok; MT starostu obce: 0918 898 338  
E-mail: obec@kralovce-krnisov.sk

              lubomir.slancik@kralovce-krnisov.dcom.sk

Úradné hodiny: 

Pondelok: 9,00 - 12,00
Streda: 8,00 - 12,15 | 12,45 - 16,00 
Štvrtok: 8,00 - 12,15 | 12,45 - 16,00

Starosta obce: 

Ľubomír Slančík - bytom Kráľovce-Krnišov č. 66, bol zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2018, na štyri roky a je vo funkcii siedme volebné obdobie. Pracuje na 0,6 uväzok. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. 

Zástupca starostu:

Miroslava Balková , Kráľovce-Krnišov č. 67

Obecné zastupiteľstvo

Je poslanecký zbor zvolený vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, na štyri roky a tvoria ho poslanci:

Miroslava Balková, Kráľovce-Krnišov č. 67
Ing. Darina Forgáčová, Kráľovce-Krnišov č. 66
Jozef Olšiak, Kráľovce-Krnišov č. 133
Alena Petrášová, Kráľovce-Krnišov č. 23
Ján Petráš, Kráľovce-Krnišov č. 23

Hlavná kontrolórka: 

Ing. Ľubica Arvajová, Kráľovce-Krnišov č. 31

Obecný úrad: 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zabezpečuje agendu v úradných hodinách. 
Pracovníci OcÚ:
Účtovníctvo, dane, mzdy, pokladňa: Livet plus s.r.o., Internátna 53, 974 04 Banská Bystrica
Overovanie odpisov: Ľubomír Slančík na OcÚ v uradných hodinách

Komisie: 

OZ zriadilo komisie: 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu
2. Komisia pre vybavovanie sťažností a KOVP
3. Komisia pre kultúru, šport a prácu s mládežou

Výročná správa obce 

Obec Kráľovce-Krnišov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Identifikačné údaje 
IČO: 00 320 030 
DIČ: 2021152529

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 150
Rozloha obce: 1992 ha

Úradné hodiny

Pondelok: 09:00 - 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
Piatok: nestránkový deň

Pečať Rozvoja obcí a miest

Pečať obce

Fotogaléria

Kalendár