•  
 •  
 •  

Odpadové hospodárstvo

Úradná tabu

Informácie pre občana

 22.01.2020

Oznamovacia povinnosť do 31.01.2020

Vážení občania,

pripomíname Vám, že každý, u koho v roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane a poplatkov musí najneskôr do 31. januára 2020 na obecnom úrade v Kráľovciach-Krnišove,  prípadne elektronicky na stránke www.slovensko.sk podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa (nadobudnutie, zánik).

Ide o tieto skutočnosti :
· zmena vlastníka nehnuteľnosti (rodinný dom, garáž, pozemok, záhrada a pod.) predajom, kúpou, dražbou, dedením, darovaním
· vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2020)
· vydanie kolaudačného rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2020)
· dokončenie drobnej stavby sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou
· náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy  - v nájme
· prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu- zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
· zmena užívania stavby – viacúčelová stavba (časť využívaná na podnikanie- napr. zriadená prevadzkáreň)

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti  je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu napr.
· list vlastníctva 
· kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy
· právoplatné dedičské rozhodnutie
· geometrický plán
· právoplatné stavebné povolenie
· právoplatné kolaudačné rozhodnutie
· prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

Taktiež  upozorňujme občanov, ktorí si uplatňujú úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby do 31.01.2020 predložili doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľovce-Krnišov.

Oznamovacia povinnosť do 31.01.2020

Vážení občania,

pripomíname Vám, že každý, u koho v roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane a poplatkov musí najneskôr do 31. januára 2020 na obecnom úrade v Kráľovciach-Krnišove,  prípadne elektronicky na stránke www.slovensko.sk podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa (nadobudnutie, zánik).

Ide o tieto skutočnosti :
· zmena vlastníka nehnuteľnosti (rodinný dom, garáž, pozemok, záhrada a pod.) predajom, kúpou, dražbou, dedením, darovaním
· vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2020)
· vydanie kolaudačného rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2020)
· dokončenie drobnej stavby sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou
· náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy  - v nájme
· prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu- zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
· zmena užívania stavby – viacúčelová stavba (časť využívaná na podnikanie- napr. zriadená prevadzkáreň)

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti  je potrebné predložiť k nahliadnutiu alebo priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu napr.
· list vlastníctva 
· kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy
· právoplatné dedičské rozhodnutie
· geometrický plán
· právoplatné stavebné povolenie
· právoplatné kolaudačné rozhodnutie
· prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

Taktiež  upozorňujme občanov, ktorí si uplatňujú úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby do 31.01.2020 predložili doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľovce-Krnišov.

  Archív


  Úradné hodiny

  Pondelok: 09:00 - 12:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:15 12:45 - 16:00
  Piatok: nestránkový deň

  Pečať Rozvoja obcí a miest

  Pečať obce

  Fotogaléria

  Kalendár