SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Adresa úradu:

Obec Kráľovce-Krnišov
Obecný úrad Kráľovce-Krnišov č. 38
962 65 Hontianske Nemce

Telefón: +421 45 55 81 619 v pondelok, v stredu a štvrtok; MT starostu obce: 0918 898 338  
E-mail: obec@kralovce-krnisov.sk

             

Úradné hodiny: 

Pondelok: 9,00 - 12,00
Streda: 8,00 - 12,15 | 12,45 - 16,00 
Štvrtok: 8,00 - 12,15 | 12,45 - 16,00

Starosta obce: 

Miroslava Balková - bytom Kráľovce-Krnišov č. 67, bola zvolená vo voľbách, ktoré sa konali 29. októbra 2022, na štyri roky a je vo funkcii prvé volebné obdobie. Pracuje na 0,6 uväzok. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. 

Zástupca starostu:

Alena Petrášová , Kráľovce-Krnišov č. 23

Obecné zastupiteľstvo

Je poslanecký zbor zvolený vo voľbách, ktoré sa konali  29. októbra 2022, na štyri roky a tvoria ho poslanci:

Marek Forgáč, Kráľovce-Krnišov č. 66
Ing. Darina Forgáčová, Kráľovce-Krnišov č. 66
Jozef Olšiak, Kráľovce-Krnišov č. 133
Alena Petrášová, Kráľovce-Krnišov č. 23
Peter Slosiarik, Kráľovce-Krnišov č. 39

Hlavná kontrolórka: 

Ing. Lívia Olahová

Obecný úrad: 

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zabezpečuje agendu v úradných hodinách. 
Pracovníci OcÚ:
Účtovníctvo, dane, mzdy, pokladňa: Zuzana Rievajová
Overovanie odpisov: Miroslava Balková na OcÚ v uradných hodinách

Komisie: 

OZ zriadilo komisie: 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu
2. Komisia pre vybavovanie sťažností a KOVP
3. Komisia pre kultúru, šport a prácu s mládežou

Výročná správa obce 

Obec Kráľovce-Krnišov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Identifikačné údaje 
IČO: 00 320 030 
DIČ: 2021152529

Právna forma: právnická osoba 

Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 150
Rozloha obce: 1992 ha